Anunt angajare sofer microbuz scolar

Publicat in Anunţuri la data 2017-08-29 11:33:47

Primaria Comunei Bagaciu, judetul Mures, organizeaza, in temeiul HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, concurs de ocupare a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante:

- sofer microbuz scolar

1. Probele stabilite pentru concurs: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa, interviul.

2. Conditii de desfasurare a concursului:
- Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune dosarele de concurs la Primariei Comunei Bagaciu, pana la data de 01 septembrie 2017, ora 13.00.
- Selectia dosarelor va avea Joe in data de 04 septembrie 2017
- Data, ora si locul organizarii probei scrise - 18 septembrie 2017, ora 9.00 la sediul Primariei Comunei Bagaciu.
- Data, ora si locul organizarii interviului - 18 septembrie 2017, ora 10.00 la sediul Primariei Comunei Bagaciu.

3. Conditii generale: Poate participa la concurs, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri pub lice, aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Conditii specifice:
- nivelul studiilor: studii generale
- vechime in specilaitatea studiilor necesare ocuparii postului: minim 5 ani
- atestat profesional transport persoane

5. Dosarul de concurs va contine urrnatoarele documente: - cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- copiile documentelor care atesta nivelul studi ilor si ale al tor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care sa ateste vechimea in rnunca si in specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar;
- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, in original;
- Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul, sau in copii legalizate.

6. Bibliografie:
- 1. Legea nr.215/200 I a administratiei pub lice locale, republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare
- 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- 3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare.
- 4. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- 5. Hotararea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Pentru relatii suplimentare, va puteti adresa la Primariei Comunei Bagaciu, sau la telefon 0265 425714.

Abonare Ştiri