Anunt concurs de ocupare 1 post - instructor educaţie extraşcolară – cu ½ normă

Publicat in Anunţuri la data 2017-09-04 11:59:20

Primăria Comunei Băgaciu, județul Mureş, organizează, în temeiul HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, concurs de ocupare a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

-1 post - instructor educaţie extraşcolară – cu 1/2 normă de 4 ore/zi

1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.                  

2. Condiţii de desfăşurare a concursului:

- Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarele de concurs la Primăriei Comunei Băgaciu, până la data de 15 septembrie 2017, ora 13.00.

- Selecția dosarelor va avea loc în data de 18 septembrie 2017

- Data, ora şi locul organizării probei scrise – 26 septembrie 2017 ora 9.00 la sediul Primăriei Comunei Băgaciu.

- Data, ora şi locul organizării interviului – 26 septembrie 2017 ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Băgaciu.

3. Condiții generale:

Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Condiții specifice:

- nivelul studiilor: studii superioare

- vechime în specilaitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul

5. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs, adresată conducatorului instituţiei publice organizatoare;

-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

- carnetul de muncă sau după caz adeverinţele care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor

-  cazierul judiciar;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate, în original;

- Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

6. Bibliografie:

- 1. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- 2.  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare

- 3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

- 4. Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale

- 5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Primariei Comunei Băgaciu, sau la telefon 0265 425714.

Afișat azi, 04.09.2017, la avizierul Primăriei Comunei Băgaciu.

 

 

Abonare Ştiri