Anunț - Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de lucrări având ca obiectiv ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna BĂGACIU”

Publicat in Anunţuri la data 2019-06-12 13:57:03

UAT Comuna BĂGACIU, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de lucrări (execuție lucrări în baza unui proiect tehnic)  având ca obiectiv ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna BĂGACIU”, cod CPV 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradală.


I. Date de intrare ce se vor utiliza de operatorii economici în vederea elaborării ofertelor

1. Obiectul contractului şi valoarea estimată a acestuia: execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna BĂGACIU”, cod CPV 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradală, valoarea estimată fiind de 384.673,80  lei (fără TVA).

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: cumpărare directă conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016, coroborat cu ale art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395 / 2016.  

3. Sursa de finanţare a contractului de execuţie de lucrări care urmează a fi atribuit: (PNDL) 

4. Oferta depusa de operatorii economici trebuie să cuprindă:

Plicul 1 – Documente de calificare
1) Certificat/certificate constatatoare ONRC – din care să reiasă faptul că ofertantul este autorizat pentru execuţia lucrărilor conform datelor de intrare din proiectul tehnic;
2) Autorizații specializate ale ofertantului în conformitate cu  obiectului contractului;
3) Acord de asociere (se va depune numai dacă ofertantul depune oferta în asociere); 
4) Acord de subcontractare;

Plicul 2 – Propunerea tehnică
1) Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului (o scurtă descriere a etapelor de lucru pentru fiecare fază de lucrări cu detalierea resurselor umane și tehnologice implicate în execuție);
2) Graficul Gantt (din punct de vedere fizic / cantitativ) elaborat pe săptămâni de lucru cu detalierea categoriilor de lucrări pe fiecare localitate astfel încât să se poată monitoriza progresul fizic și valoric;
3) Lista cu Resurse umane cuprinzând datele cu persoanele implicate în administrarea, monitorizarea și execuția lucrărilor;
4) Lista cu Resurse tehnologice utilizate în execuția lucrărilor;
5) Declarație privind garanția acordată lucrărilor executate;
6) Fișele tehnice completate corespunzător (nu se admite doar completarea cu sintagma ”DA” / ”Cerințe conforme” / etc, ofertanții având obligația să completeze întocmai fișele tehnice), însoțite de elementele solicitate în fiecare fișă tehnică;
7) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari.

Plicul 3 – Propunerea financiară
1) Formular de ofertă financiară cuprinzând valoarea totală a lucrărilor fără TVA și cu TVA;
2) Listele de cantități de lucrări (formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8) completate corespunzător (nu este permisă modificarea articolelor de deviz)
3) Graficul Gantt (din punct de vedere valoric) elaborat pe săptămâni de lucru cu detalierea categoriilor de lucrări pe fiecare localitate astfel încât să se poată monitoriza progresul fizic și valoric;

Ofertele se vor depune sigilate (fiecare secțiune în plic separat) și vor fi însoțite de o scrisoare de înaintare.
Nr. de exemplare: 1 original

5. Data limita pentru solicitarea clarificărilor (dacă este cazul): 18.06.2019. Clarificările se vor slicita în scris prin email, la adresa bagaciu@cjmures.ro 

6. Limba de redactare a ofertei: limba română

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile

8. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

9. Data pentru care se determina echivalenta RON/euro: NU ESTE CAZUL

10. Preţul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea preţului contractului.

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de execuţie de lucrări este preţul cel mai scăzut.

12. La oferta de bază NU se accepta oferte alternative

13. Perioada de garantie a lucrări: minim 5 ani

14. Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10% din valoarea contractului, (fără TVA) constituita în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

15. Plata lucrărilor se va face eșalonat în tranșe de plată, conform graficului de plăți. 

16. Adresa la care se depune oferta: Băgaciu, strada Principală nr. 112 (sediul primăriei)

17. Data limita pentru depunerea ofertei: 24.06.2019 ora 12:00.

18. Termen de execuție a lucrărilor: Maxim patru (4) luni de la emiterea ordinului de începere
   

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la  adresa de  e-mail bagaciu@cjmures.ro, – persoană de contact Liviu BACIU. 

 
 
DESCĂRCARE DOCUMENTAȚIE
 
 
 
 
 
 

Abonare Ştiri