Atribuțiile consiliului local

Atribuţiile consiliului local conform art. 36 din Legea nr. 215/2001/A privind administratia publica locala, modificata sunt ;

 a) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

b)Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

    a atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
    atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
    atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
    atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
    atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern

 c) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

Descărcare fişiere

Abonare Ştiri