Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Băgaciu

Capitolul I. 
DISPOZIȚII GENERALE

    Art.1. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunie Băgaciu are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de consilier local, obligațiile și drepturile ce le revin în baza mandatului încredințat
    Art.2. Consiliul Local al Comunie Băgaciu este autoritatea deliberativă a administrației publice locale.
    Art.3.(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comuna Băgaciu şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului Mureș se bazează pe principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.
    (2) În relaţiile dintre consiliul local şi primar şi între autorităţile administraţiei publice din comuna Băgaciu şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.
Art.4. Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.


CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 

Art. 5. Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legislația în vigoare. 
Art. 6. (1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităților administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată. 
(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.
 Art. 7. (1) Procedura de validare a consilierilor locali declaraţi aleşi sau, după caz, a supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114- 117, respectiv 119, 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
(2) Consilierii locali validați depun jurământul în cadrul ședințelor de constituire a consiliului local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz. 
Art. 8. (1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. 5-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. 
(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică. 
(4) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. 
(1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia. 
(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. 3, respectiv alin. 4 prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al comunei. 
Art. 9. (1) În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 4, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
(2) Alegerile prevăzute la alin. 1 se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 4 alin. 4, în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului. 
Art. 10. (1) După data constituirii Consiliulului Local, în urma desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 45, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 
(2) Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. 2 şi art. 121 alin. 1 lit. d), alin. ) şi alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. 2 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispoziţiile art. 114 alin. 
4 - 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 se aplică în mod corespunzător. 
(3) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al comunei l-a informat cu privire la validarea mandatului său. 
(4) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului. 
(5) Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 19 alin. 1 pentru respectarea termenului prevăzut la alin. 2 sau alin. 3, după caz. 
(6) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. 2 sau alin. 3 care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
(7) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. 2 sau alin. 3 se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii. 

Capitolul II. 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 

Secțiunea 1. Președintele de ședință 
Art. 11. (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. 
(2) Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
(3) Consilierul local ales în condiţiile alin. 1 poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.
 (4) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă. 
Art. 12. Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al municipiului în procesul-verbal al şedinţei; 
c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile prezentului regulament; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. 1 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 
g) dispune suspendarea şedinţei până la restaurarea climatului de ordine şi disciplină în şedinţă. 
h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Secțiunea a 2-a. Viceprimarul comunei
 
Art. 13. (1) Comuna Băgaciu are un (1) viceprimar. 
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. 
(3) Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 
(4) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 
(5) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local. 
(6) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local. 
(7) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează şi consilierii locali care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a căror schimbare se propune. 
(8) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
(9) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 
Art. 14. (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 sunt exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.
(2) În situaţia prevăzută la alin. 1, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.
(3) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.
(4) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege noul viceprimar.

Secțiunea 3-a. Comisiile de specialitate
Art. 15. (1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliul local, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt
cele detaliate în Anexa nr. 1, care face parte din prezentul regulament.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(4) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
(5) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
(6) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.
(7) Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul local al comunei Băgaciu organizează comisiile de specialitate cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.
Art. 16. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin prezentul regulament sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuții pe care le pot exercita comsiile de specialitate.
(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specific comisiilor de specialitate.
(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.
Art. 17. (1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunţă rezultatul votării;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului general al municipiului în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.
(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;
d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.
Art. 18. (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Consilierii care nu pot participa la ședințele comisiei anunță președintele comisiei și motivul absenței, aspecte care se vor consemna în procesul-verbal al ședinței comisiei. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentul regulament .
(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia.
(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte problem repartizate comisiei de către secretarul general al municipiului, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.
(10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. 9 întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.
(11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al comunei care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului
acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este
semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
Art. 19. (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
(2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale.

Capitolul III.
FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea I. Rolul și atribuțiile consiliului local
Art. 20. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).
Art. 21. Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.
Art. 22. (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 9 alin. 2 din prezentul regulament;
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 10 înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusive prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. 4 lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de
orice alte obiective de interes public local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie social-comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 lit. d), consiliul local:
a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 lit. a), b) şi d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. 2 consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Secțiunea a 2-a. Funcționarea consiliului local
Tipurile de ședințe ale Consiliului local
Art. 23. (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestinoarea situațiilor de criză sau de urgență.

Convocarea ședințelor Consiliului local
Art. 24. (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. 1, alin. 2 lit. a) şi c) din prezentul regulament;
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 19 alin. 2 lit. b) din prezentul regulament.
(2) Consilierii locali sunt convocaţi, prin grija secretarului general al unităţii comunei, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie. Convocarea poate fi făcută şi telefonic, prin e-mail și alte mijloace electronice.
(3) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor orașului ori în alte situaţii precum, necesitatea adoptării in regim de urgență a unor hotărâri de care depind activități în derulare a autorității publice locale, sau alte situatii urgente, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. 3 lit. b), se face de îndată. Urgenţa se justifică de iniţiator.
(5) Dispoziția și documentul de convocare cuprind obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul desfăşurării;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
(6) Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite prefectului, sub semnătura sa, în termen de 3 zile de la data convocării, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 44 alin. 2 lit. e). din prezentul Regulament.
(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Ordinea de zi
Art. 25. (1) Proiectul ordinii de zi se redactează prin grija secretarului general al unităţii administrativ teritoriale de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.
(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 alin. 8 din prezentul regulament.
(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unitatea administrativteritorială, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunie prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrative teritoriale sau la avizierul din cadrul Primăriei.
(5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 22 alin. 8 sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 22 alin. 8.
(6) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.
(8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. 6, nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local
Art. 26. (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.
(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, cu sprijinul compartimentului de resort:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. 3, se face de către primar împreună cu secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort, care vor cuprinde fundamentarea și concluziile tehnice și de legalitate pentru adoptarea sau respingerea proiectului, să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.
(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare cunoaşterii acestuia de către consilierii locali şi iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.
(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.
(9) Secretarul general al comunei asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. 8 şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. 8 trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. 5, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare.
(11) În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.
(12) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

Cvorumul ședințelor Consiliului Local
Art. 27. (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;
b) unei deplasări în străinătate;
c) unor evenimente de forţă majoră;
d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;
e) deplasarea în interes de serviciu într-o altă localitate la data și ora stabilitămpentru ședință.
f) concediu de odihnă
g) urgențe medicale pentru sine, soț sau membru al familiei până la gradul II
h) obligații profesionale intervenite la data și ora ședinței
i) situații neprevăzute și imposibil de surmontat sau orice altă situație care împiedică prezența consilierului la ședință
(3) Dovada absenței motivate se poate face prin orice mijloace legale, inclusive prin declarație scrisă dată pe propie răspundere de consilierul în cauză
(4) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 70.
(5) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
(6) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să anunțe secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale cu privire la această situație, în scris sau prin mijloace electronice să precizeze motivul absenței și să depună înscrisuri doveditoare în acest sens.
(7) Dacă nu s-a reușit convocarea legală a consilierului local, acesta va putea depune dovada absenței motivate în termen de 3 zile lucrătoare după încetarea situației care a determinat imposibilitatea comunicării.
(8) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme,cutremure, actele de terrorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor de consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice în baza unei procedurii ce se constituie Anexa nr.3 la prezentul Regulament. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale în procesul verbal al ședinței.

Desfășurarea ședințelor Consiliului Local
Art. 28. (1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local;
b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista, fără a înregistra sau filma la şedinţele consiliului local. Accesul în sala de ședințe se va face în limita locurilor disponibile pe baza actului de identitate și cu înregistrarea într-un registru special și cu respectarea ordinii și liniștii publice;
d) accesul reprezentanților presei, cu domiciliul sau sediul aflat în altă localitate, se va face în baza acreditării solicitată anterior.
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. Documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.
(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitatea administrativ-teritorială, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Președintele de ședință înregistrează înscrierile la cuvânt și dă dreptul numai celor înscriși, în ordinea înscrierilor.
(5) Cetățenii participanți la ședință se pot adresa consiliului local cu alte solicitări decât cele referitoare la proiectele de hotărâre dezbătute, dacă pe ordinea de zi este înscris și punctul ”Diverse” , doar în timpul dezbaterilor acestuia și cu încuviințarea președintelui de ședință.
(6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau într-o altă ordine aprobată cu majoritate simplă a consiliului local.
(7) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.
(8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
(9) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.
(10) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de prezentul regulament sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(11) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.
(12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
(13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate și se adoptă cu majoritatea necesară adoptării hotărârii în cauză.
(14) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
(15) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(16) La începutul fiecărei şedinţe se supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(17) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.
(18) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, prin grija secretarului general al comunie se afişează la sediul primăriei şi se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a acestuia.
Secțiunea a 3-a. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local
Art. 29. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
i) hotărârile privind regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, precum și alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau prin prezentul regulament.
(4) Hotărârile privind modificarea, completarea, încetarea, suspendarea, republicarea, revocarea sau abrogarea unei hotărâri în vigoare se adoptă cu majoritatea cu care a fost adoptată hotărârea în cauză.
(5) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
(6) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:
a) prin ridicarea mâinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă.
(7) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(8) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(9) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.
(10) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. 9.
(11) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.
(12) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.
(13) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impugn modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.
(14) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Semnarea și contrasemnarea hotărârilor Consiliului Local
Art. 30. (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de către cel mai în vârstă consilier și de către cel mai tânăr dintre consilierii locali participanți la ședință.
(3) Secretarul general al comunie nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

Secțiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului local
Art. 31. (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliul local adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.
(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliul local adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.
Art. 32. (1) Secretarul general al comunei asigură comunicarea hotărârilor consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
(3) Comunicarea, însoţită de obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al comunei.
(5) Hotărârile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local.
Art. 33. (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Art. 34. (1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.
Art. 35. Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Secțiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare și
dezbatere a proiectelor de hotărâri
Art. 36. (1) Cetăţenii care domiciliază pe rază teritorială a comunei pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.
(3) Iniţiatorii depun la secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general al comunie.
(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători.
(5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comună.
(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.
Art. 37. (1) Cetăţenii comunie pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti.
(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă public a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.
(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei.

Capitolul IV.
DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 38. (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local.
(2) Consiliul local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile art. 6 din prezentul regulament de organizare și funcționare al consiliului local.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii administrativ- teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. 1.
(3) Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
Art. 39. (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativteritorială.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.
Art. 40. (1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ teritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi un judecător. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.
(4) Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.
Art. 41. (1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.
Art. 42. (1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al comunie rezolvă problemele curente ale comună, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
(2) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 34, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, care să exercite atribuţiile de secretar general al comunie pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei în condiţiile legii.
(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. 2 trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale prevăzute la titlul VII al prezentei părţi şi la partea a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.
(4) În situaţia prevăzută la alin. 2, prin excepţie de la prevederile părţii a VI a titlul II din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei, după caz, se organizează de instituţia prefectului.
(5) Numirea în funcţia de secretar general al comunei se face, în situaţia prevăzută la alin. 2 sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. 2, de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

Capitolul V.
DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secțiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local
Art. 43. Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.
Art. 44. Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
Art. 45. Comuna este reprezentată de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primar. Primarul poate delega calitatea lui de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarului, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.
Art. 46. (1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:
a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.
(2) Măsurile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. 1 lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al comunei şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.
(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. 1.
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi
b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. 1 lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.
(6) În cazul în care faţă de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. 1 lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
Art. 47. (1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) a fost dispusă măsura arestării preventive;
b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.
(2) Măsurile prevăzute la alin. 1, dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.
(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. 1. 
(5) În cazul în care faţă de viceprimarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.
Art. 48. (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusive ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
h) punerea sub interdicţie judecătorească;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
l) deces.
(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. 2 lit.a), c) f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.
(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. 2 lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. 2 lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6, precum şi consilierului local.
(7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. 6 în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al comunei cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.
(8) În situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.
(9) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. 7 şi alin. 8 se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6, consilierului local şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al municipiului. Referatul este însoţit de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. 2 lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.
(12) În cazul prevăzut la alin. 2 lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6, consilierului local şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
(13) În cazurile prevăzute la alin. 2 lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.
(14) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al comunei, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.
(15) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. 6-8 se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electoral respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.
(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, primarului și preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6.
(18) Prevederile alin. 2 lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.
(19) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. 4 sau a hotărârii prevăzute la alin. 5, data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.
Art. 49. (1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 44 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 9.

Secțiunea a 2-a. Drepturile consilierilor locali
Art. 50. (1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar.
(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.
(3) Modelul legitimaţiei de viceprimar și de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.
(5) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(6) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
Art. 51. (1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.
(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.
(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. 4 beneficiază şi membrii familiei alesului local - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.
Art. 52. (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 1 pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. 1 şi alin.2 se aplică şi consilierilor independenţi.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art. 53. (1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspend contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.
(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. 1 pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.
(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevăzute la alin. 1 nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.
Art. 54. (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.
(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și ale prezentului regulament.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii, iar întregul procent de 10% va fi acordat pentru participarea la minim 3 activități ale Consiliului local (cel puțin o ședință de plen și 2 ședințe ale comisiei/ comisiilor de specialitate).
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. 2 se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii administrative -teritoriale.
(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. 1.
(6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. 2 şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin.5, în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
(7) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
(8) Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în  timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
Art. 55. Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
Art. 56. Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa la iniţiativa ori în interesul autorității publice, primesc contravaloarea transportului.
Art. 57. (1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.
(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.
(3) Autoritatea publică are obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. 2 destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorității publice.
Art. 58. (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
Art. 59. Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

Secțiunea a 3-a. Obligaţiile aleşilor locali
Art. 60. (1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Art. 61. Consilierii locali şi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 62. Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilor administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţii administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care o reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Art. 63. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art. 64. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.
Art. 65. (1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.
(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.
(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.
Art. 66. (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali la cererea scrisă a acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.
(2) Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului sau viceprimarului.
(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. 2 se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local. 

Capitolul VI.
INCOMPATIBILITĂŢILE ALEŞILOR LOCALI

ŞI CONFLICTUL DE INTERESE
Art. 67. (1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar și de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. 1 se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.
Art. 68. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. 1 are obligaţia să anunţe consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. 1 sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. 1 şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.
Art. 69. Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 70. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul VII
RĂSPUNDEREA ALEȘILOR LOCALI

Art. 71. Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.
Art. 72. (1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menţionează în mod expres votul acestuia.
Art. 73. (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. 1 lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre. 
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 1 lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Art. 74. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
Art. 75. (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art. 76. În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
Art. 77. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.
(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.
Art. 78. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. 1 lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 69 alin. 1 lit. e) şi f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.
(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. 1 lit. a)-d).
(4) Sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. 1 se pot aplica în mod corespunzător viceprimarului pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.
Art. 79. (1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. 1, hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. 3, aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. 1 lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 9.
(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. 1 lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. 1 lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.
Art. 80. (1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.
(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.
(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii sau produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.
(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. 3 pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.
(6) Prevederile alin. 1-5 se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

Capitolul VIII
Caracterul public al ședințelor
Consiliului Local al Comunei Băgaciu
Art. 81. Caracterul public al ședințelor Consiliului Local al Comunei Băgaciu se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele–verbale ale ședințelor consiliului local, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Băgaciu.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Art. 82. (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliului Local al Comunie Băgaciu se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Secretarului General al Comunie Băgaciu.
(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 16 alin. (1), va fi
semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliului Local și de către Secretarul General al comunei Băgaciu.
Art. 83. Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Anexa nr. 1
la Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Local al Comunei Băgaciu

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:
1. Agricultură;
2. Activități economico-financiare;
3. Activități social-culturale, culte;
4. Învățământ, sănătate și activități sportive;
5. Amenajarea teritoriului și urbanism;
6. Muncă, familie și protecție socială;
7. Protecție mediu și turism;
8. Juridică şi de disciplină;
9. Administrarea serviciilor publice furnizate.

În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.


Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Băgaciu

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BĂGACIU

1. Comisia  pentru agricultură, activităţi economică-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism 

2. Comisia   pentru  muncă  şi protecţie socială, protecţie copii,  juridică şi disciplină 

3. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, invăţământ, sănătate şi familie, protecţia mediului şi turism 
 

Abonare Ştiri